Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Auto-bongers B.V., tevens handelend onder de naam HollandAuto, in zijn hoedanigheid als verhuurder en de huurder van een voertuig. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.hollandauto.nl. Gelieve deze voorwaarden goed te bestuderen voordat u een voertuig huurt.

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig: het voertuig en/of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;

huurder: de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die als huurder de huurovereenkomst sluit;

verhuurder: Auto-Bongers B.V., tevens handelend onder de naam Holland Auto, die als verhuurder de huurovereenkomst sluit voor de verhuur van voertuigen;

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;
 • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is;

bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;

huurovereenkomst: de overeenkomst van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten;

bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle huurovereenkomsten.

Artikel 2: Het aanbod

2.1 Naar van de keuze van huurder. De verhuurder brengt een schriftelijk of mondeling aanbod uit.

2.2 De huurder kan een voertuig op de volgende manieren reserveren:

 • Aan de balie van de verhuurder;
 • Telefonisch; en/of
 • Via internet op de website (www.hollandauto.nl).

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

2.4 Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

2.5 Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

2.6 Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

Artikel 3: De huurovereenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.

3.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

3.3 Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 11 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 14 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4: De huurprijs en de prijswijzigingen

4.1 De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.

4.2 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.

4.3 Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

4.4 Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest voor de hand liggende manier vastgesteld.

4.5 Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals maar niet beperkt tot tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

4.6 Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet zijn overeengekomen.

Artikel 5: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

5.1 Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.

5.2 Het voertuig mag slechts met schriftelijke toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.

5.3 Er rust geen terugbetalingsverplichting op verhuurder als de huurder het voertuig voor het einde van de overeengekomen huurperiode retourneert. Uitzonderingen daargelaten.

5.4 Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst, op de juiste wijze is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.

5.5 Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6: Annulering

6.1 De huurder kan tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode, de reservering kosteloos annuleren. Als u tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang  huurperiode annuleert betaalt de huurder 50% van de huursom. Als de huurder binnen 24 uur van de huurperiode annuleert, betaalt de huurder 100% van de huursom.

6.2 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7: Betaling

7.1 De huurder dient de huurprijs op voorhand te betalen. De huurder kan alleen betalen met credit card, via Ideal, of op andere elektronische wijze zoals het pinnen met een betaalpas. De verhuurder kan echter de huurder expliciete toestemming geven om contant te betalen. Het betaalbewijs wordt door de verhuurder elektronisch verstrekt. Alle prijzen zijn in Euro’s, excl. BTW en excl. brandstof. De huurder is verplicht, voorafgaande aan de huur van het voertuig, een borgsom te voldoen. De borgsom dient nooit als betaling van de huurprijs. Als het voertuig later wordt afgehaald dan overeengekomen, begint de huurperiode vanaf het in de overeenkomst overeengekomen tijdstip. Als de huurprijs wordt voldaan met een creditcard, zal de verhuurder 5% administratiekosten van de huurprijs en/of verschuldigde leges in rekening brengen. Vooruitbetaling van de huurprijs en de borgsom dient ter dekking van de betaling van de huurprijs, verrekening van het eigen risico en betaling van alle andere kosten die de huurder moet betalen. Terugbetaling van de waarborgsom gebeurt slechts nadat het voertuig is geretourneerd bij de verhuurder. De verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor van de huurder een betalingsgarantie of een betalingsinstructie per creditcard te verlangen, zowel bij het aangaan als bij een eventuele verlenging van de huurovereenkomst. Een dergelijke machtiging is onherroepelijk.

7.2 De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is  van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van een vermoeden van schade aan derden, binnen 6 maanden.

7.3 Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich, zover redelijkerwijs van hem verwacht kan worden, inspannen om schade veroorzaakt door derden spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Artikel 8: Legitimatie en borg

Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig rijbewijs en een geldig paspoort of geldige ID-kaart. Indien de huurder alleen een verblijfsvergunning heeft, dan dient hij/zij tevens in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Op verzoek van de verhuurder is de huurder verplicht om zijn/haar adresgegevens te overleggen. Een kopie van deze adresgegevens mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Borg is afhankelijk van het type voertuig dat wordt verhuurd.

Artikel 9: Verzekering

De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten. Alle voertuigen van het verhuurbedrijf zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot €1.700,00 per gebeurtenis.Per schadegeval wordt voor het eigen risico zowel de civielrechtelijke aansprakelijkheid als de casco schade meegenomen. De huurder heeft de mogelijkheid om het eigen risico te verlagen naar € 700,00 door middel van het betalen van € 12,00 per dag.

Artikel 10: Verplichtingen huurder

10.1 Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

10.2 Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem/haar aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij/zij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

10.3 Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

10.4 Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

10.5 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

10.6 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheids- proeven te houden.

10.7 Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

10.8 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

10.9 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

10.10 Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

10.11 Bij het verlaten van het voertuig moet het worden vergrendeld en moeten alle veiligheidsmaatregelen worden geactiveerd.

10.12 De huurder en/of bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en reeds 1 jaar in het bezit van een rijbewijs. Voor de leeftijdsgroep 21 tot en met 24 jaar berekent de verhuurder een leeftijdstoeslag.

Artikel 11: Instructies voor de huurder

11.1 Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

11.2 Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,00 (te vermeerderen met BTW). Het voertuig moet geretourneerd worden met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij de afgifte, dat wil zeggen: een volle tank. De huurder is ervan vergewist dat als het brandstofniveau lager is dan bepaald in dit artikel, een bedrag in rekening wordt gebracht dat aanzienlijk hoger is dan de werkelijke kosten van het tanken, met een minimum van € 25,00 (te vermeerderen met BTW) als extra kosten.

11.3 Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.

11.4 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:

 • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

11.5 Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:

 • melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

11.6 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan iedere bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

11.7 Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,00, tenzij anders is overeengekomen.

11.8 Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:

 • verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;
 • verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;
 • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan defect raken van het voertuig;
 • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
 • beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

11.9 Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 12: Verplichtingen verhuurder

12.1 De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

12.2 Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.

12.3 Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.

12.4 Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.

12.5 Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige en/of Engelstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

12.6 Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.

12.7 In de Nederlandstalige en/of Engelstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.

12.8 Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.

12.9 Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.

12.10 Indien de huurder het voertuig tijdens openingstijden op de locatie van de verhuurder retourneert, zal de verhuurder het voertuig zo snel mogelijk inspecteren op schade en zal de verhuurder de huurder informeren indien zij schade ontdekt.o

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

13.1 Huurder is in geval van schade aan het voertuig of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Voor voertuigen tot 3500 kilogram geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 1500,- bedraagt en voor andere schadegevallen maximaal € 1000,00.

13.2 Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 10, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Om elke eventuele twijfel te vermijden, als de schade wordt veroorzaakt door een of meer van de onderstaande punten maar niet beperkt tot, zal de schade volledig en onbeperkt voor rekening van de huurder zijn, inclusief de huurprijs voor de periode waarin het voertuig gereed is of totdat het door de autoriteiten wordt vrijgegeven:

 • (grove) nalatigheid of onjuist gebruik van het voertuig door de huurder;
 • schade anders dan inslag op de buitenkant van het voertuig;
 • schade veroorzaakt door het negeren van waarschuwingslichten en/of signalen van temperatuur, olie en/of andere meters;
 • schade veroorzaakt of verergerd door te blijven rijden met een oververhitte motor of een motor zonder voldoende olie;
 • schade aan of verlies van goederen of letsel aan personen in het voertuig;
 • als de bestuurder het voertuig illegaal of zonder toestemming van het verhuurbedrijf bestuurt;
 • indien de huurder de diefstal van het voertuig, of delen daarvan, niet onmiddellijk meldt aan de bevoegde (lokale) autoriteiten, en/of indien de huurder niet in staat is dit middels een proces-verbaal aan te tonen;
 • als de bestuurder onder invloed was van alcohol, drugs, medicatie en/of anderszins bedwelmd was, waardoor kan worden aangenomen dat dit zijn/haar rijvaardigheid nadelig beïnvloedt en/of hij/zij in overtreding is van de wet en/of;
 • schade als gevolg van het met andere zaken bezig zijn dan met besturen van het voertuig, waaronder het versturen van tekstberichten en/of andere bezigheden op een mobiele telefoon of vergelijkbaar apparaat.

13.3 Indien het voertuig met schriftelijke toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of, na schriftelijke toestemming van de verhuurder, op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft de huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid van dit artikel aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat de verhuurder de eerste mogelijkheid tot inspectie heeft gehad,  inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

13.4 Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekerings overeenkomst geen of onvoldoende dekking bestaat.

13.5 In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.

13.6 Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

13.7 Huurder is aansprakelijk ingeval van diefstal van het voertuig gedurende de huurperiode. Huurder dient ingeval van diefstal de sleutels van het voertuig te overhandigen aan verhuurder.

13.8 Huurder is verplicht na een ongeval, diefstal, brand of welke andere schade dan ook onmiddellijk de politie in te schakelen. Huurder dient aangifte te doen en een schadeformulier in te vullen.

Artikel 14: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

14.1 Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.

14.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,00, tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 11 lid 7 een hoger bedrag is overeengekomen. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.

14.3 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

14.4 De website kan of derde partijen kunnen, links naar andere websites of bronnen bevatten. Omdat de verhuurder geen controle heeft over zulke websites en bronnen, erkent en stemt de huurder ermee in dat de verhuurder niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van zulke externe websites en bronnen en de verhuurder niet instemt met en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op zulke externe websites en/of bronnen. De huurder erkent en gaat ermee akkoord dat de verhuurder niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site en/of bron.

Artikel 15: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

15.1 Alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd zijn voor rekening van huurder, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.

15.2 Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste schriftelijke verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd is, met een minimum van € 25,00 (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,00 (inclusief BTW).

15.3 Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 16: Beslag op het voertuig

16.1 Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.

16.2 Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 17: Ontbinding van de huurovereenkomst

17.1 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
 • huurder overlijdt, huurder onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

17.2 Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

17.3 Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

17.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van enige verplichting die veroorzaakt is door gebeurtenissen, waarop de verhuurder in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen (‘Overmacht situatie’).

18.2 Een Overmacht situatie omvat, maar is niet beperkt tot en aanvullend op hetgeen hierover in de wetgeving en jurisprudentie is vermeld, elke daad, oorzaak, gebeurtenis, niet gebeurtenis, nalaten en/of voorval waarop de verhuurder in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

18.3 Verplichtingen van de verhuurder worden geacht te zijn geschorst voor de periode dat de overmacht situatie zich voordoet, de verhuurder verkrijgt uitstel van die verplichting voor de tijd dat de Overmacht situatie zich voordoet. Verhuurder zal alle redelijk te verwachten inspanningen verrichten om de Overmacht situatie te beëindigen en/of een oplossing te vinden om zijn verplichtingen ondanks de Overmacht situatie te voldoen.

Artikel 19: Diversen

19.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk als ongeldig wordt beschouwd, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de rest van wat partijen zijn overeengekomen niet aan.

19.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien en te wijzigen. (Een) Wijziging(en), update(s) en/of verandering(en) zal/zullen onmiddellijk van kracht worden na plaatsing op de website. Verhuurder raadt u aan om deze pagina herhaaldelijk te bezoeken om de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden in te zien.

19.3 De sectietitels in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts het gemak, zij hebben geen wettelijk of contractueel effect.

19.4 De Algemene Voorwaarden (en elk document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen) zien op de gehele overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder en doen alle eerdere overeenkomsten, regelingen of afspraken tussen partijen teniet, zowel mondeling als schriftelijk.

Artikel 20: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

20.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens verwerkt in een persoonregistratie.  Aan de hand van deze verwerking kan huurder uitvoering geven aan artikel 15 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder optimale service en actuele product productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien er sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet altijd worden gehonoreerd.

20.2 Auto-Bongers B.V. doet er alles aan om u privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto-Bongers B.V houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy:

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.
 • De persoonsgegevens van de bestuurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.
 • Auto-Bongers B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens op de website.

Artikel 21: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen over, of in verband staande met, de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Den Haag.

Algemene Voorwaarden van Auto-Bongers.nl B.V. zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 71574298 en onder gebruikersnaam HollandAuto.nl

Neem contact op

bel ons!